LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  07/04/2020 20:41        

KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH VỀ TINH THẦN, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018, Phòng Tổ chức Hành chính nhận được thư khen của người nhà bệnh nhân nằm điều trị tại Khu Dịch vụ và Khoa Nữ, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần. Thông qua thư, người nhà đã gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý trong quá trình thực hiện công tác khám và chăm sóc bệnh nhân khi đang nằm điều trị tại khoa. Phòng Tổ chức Hành chính đã tham mưu Lãnh đạo Bệnh viện và thông qua Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bệnh viện. Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bệnh viện, khen thưởng kịp thời những cán bộ, viên chức trên.

 

Đây là những gương tốt mà tất cả CBVC của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần cần thể hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018, Phòng Tổ chức Hành chính nhận được thư khen của người nhà bệnh nhân nằm điều trị tại Khu Dịch vụ và Khoa Nữ, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần. Thông qua thư, người nhà đã gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý trong quá trình thực hiện công tác khám và chăm sóc bệnh nhân khi đang nằm điều trị tại khoa. Phòng Tổ chức Hành chính đã tham mưu Lãnh đạo Bệnh viện và thông qua Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bệnh viện. Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bệnh viện, khen thưởng kịp thời những cán bộ, viên chức trên.

 

Đây là những gương tốt mà tất cả CBVC của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần cần thể hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

https://drive.google.com/uc?id=1HUpvyBQ0bE54qb_gchXM76-vOPUbOlpp

https://drive.google.com/uc?id=1rNA-q-IojW9B6_K3M_C3PnO_r7QF7lNI

https://drive.google.com/uc?id=1VNGSV-AAo0l0MXKi46VYDEiTQXNUHpcL

https://drive.google.com/uc?id=1cSGQaGMhEMwCkd5V0eXJ0aw_ixwuhSff

https://drive.google.com/uc?id=1qu26AYbUVaRkajFntDjQGWjPzCdhNCfM

https://drive.google.com/uc?id=1LxWa028YRcrmk8fdipPw_g_Ct3rsBMPz

https://drive.google.com/uc?id=1vaZ0zj2-vJxmnDwh8rXEAZ77SS0u5rdu

https://drive.google.com/uc?id=1AJQlsgYEs2HiOYY2ztEB45eJAGkhXjcB

https://drive.google.com/uc?id=1vcRms7bZQ4uGSl9dZUWsXuDFFy9P3FKM

https://drive.google.com/uc?id=1Qkjcd0ZU_G8vAOOoGDuAtZmU-aPwnWGS

https://drive.google.com/uc?id=1MHRsBmzqpXcFxiemAEoGMX3XiwP3A-X5

 

 
Video