LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  02/02/2021 10:08        

Tuyên truyền về ứng dụng Bluezone

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone

2. Video tuyên truyền về Bluezone

3. Giới thiệu về Bluezone

4. Tài liệu hướng dẫn vận động cài đặt

Xem thêm thông tin đầy về Bluezone tại đây: https://bluezone.gov.vn/tai-lieu

 
Video