LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH  07/04/2020 21:19        

TRÍCH LỤC BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BYT NGÀY 5/7/2019 CỦA BỘ Y TẾ

https://drive.google.com/uc?id=1HugeyHZzHBlH07DMn7GRKtxG9OCCnvST

https://drive.google.com/uc?id=10VEUYrCskdf27mu-yseY4F4IwbZrSD-O

https://drive.google.com/uc?id=1o_lrJqKZallApoxFgfSDY1L_usLAaJW6

https://drive.google.com/uc?id=1opcUZXQW_4giWKHPSw4cbrgILprB3FMz

https://drive.google.com/uc?id=1r2I2iUUSI40rVhjOpT89i2sPSeNld-QF

 
Video