LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

QR-code-BNV

Chung nhan Tin Nhiem Mang

  21/10/2020 10:02        

Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

 

Giám đốc: TS. BS. Đặng Duy Thanh

Thư công vụ: ddthanh@khanhhoa.gov.vn

Email: dangduythanh02@yahoo.com

Điện thoại: 0258 3 780 010

 

Phó giám đốc: BS. CKI. Nguyễn Ánh Chương

Điện thoại: 0258 3 780 279

CÁC KHOA, PHÒNG, BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

 

Phòng KHTH:

Phó trưởng phòng: ThS. BS. Lê Thị Ngọc Hạnh

Điện thoại: 0258 3 780 002

 

Phòng Tài chính – Kế toán:

Trưởng phòng (kế toán trưởng): CN. Trần Minh Tuệ

Điện thoại: 0258 3 780 108

 

Phòng Điều Dưỡng

Trưởng phòng: CN. Lê Thị Thu Thảo

Điện thoại:

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Ngọc Hiếu

Điện thoại: 0258 3 780 807

 

Khoa Tâm lý

Trưởng khoa (phụ trách): Ths. Đỗ Phương Chi

Điện thoại: 0258 3 780 502

 

Khoa Dược

Phụ trách khoa: DS. Nguyễn Thị Thuận

Điện thoại: 0258 3 780 503

 

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

Phó trưởng khoa: CN. Nguyễn Thị Kim Thu

Điện thoại: 0258 3 780 102

 

Khoa Khám

Trưởng khoa: BS. CKI. Lê Văn Hào

Điện thoại: 0258 3 780 001

 

Khoa Nữ

Trưởng khoa: BS. CKI. Võ Hữu Thắng

Điện thoại: 0258 3 780 011

 

Khu Dịch vụ

Trưởng khoa: ThS. BS. Lê Thị Ngọc Hạnh

Điện thoại: 0258 3 780 003

 

Khoa Nam

Trưởng khoa: BS. CKI. Nguyễn Kỳ Quang

Điện thoại: 0258 3 780 012

 

Khoa Liệu pháp Hoạt động

Trưởng khoa (phụ trách): CN. Nguyễn Thị Nhã Phương

Điện thoại: 0258 3 780 811

 

 
Thông báo
Video