LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH 

 

  05/10/2020 07:48        

THỰC HIỆN PHIẾU KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA

 
Video