BỆNH VIỆN TÂM THẦN KHÁNH HÒA>

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN KHÁNH HÒA>

BỆNH VIỆN TÂM THẦN NHA TRANG>

BỆNH VIỆN TÂM THẦN KHÁNH HÒA Địa chỉ Diên Phước-Diên Khánh-Khánh Hòa>

BỆNH VIỆN TÂM THẦN KHÁNH HÒA DT: 0583.780001- 0583.780010>